Ekowik Władysławowo

Majątek i finanse Spółki

Na dzień 31.12.2017 r. Spółka posiadała majątek o wartości 84.147.709,99 zł, z tego: 

- majątek trwały 79.156.152,40 zł
- majątek obrotowy 4.991.557,59 zł

W skład majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków wchodzą składniki będące przedmiotem wkładu niepieniężnego Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie oraz Gmin Władysławowo, Jastarnia i Puck, bliżej opisane w Akcie Założycielskim Spółki oraz mienie wytworzone przez Spółkę w wyniku prowadzonej działalności.

MPWiK "EKOWIK" Sp.z o.o. prowadzi również eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o umowy dzierżawy: nr 02/2008 z dnia 11.01.2008r., zawartą z Gminą Miasta Władysławowa oraz z dnia 1.03.2010r. , zawartą z Gminą Miasta Jastarnia. 
Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości, budynki, budowle oraz urządzenia służące zbiorowemu zaopatrywaniu w wodę i odbiorowi ścieków. 

W roku obrotowym 2017 Spółka zanotowała zysk netto w kwocie 608.136,31 
zł.

Akt Założycieski Spółki