BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Majątek i finanse Spółki

Na dzień 31.12.2018 r. Spółka posiadała majątek o wartości 85.123.283,18 zł, z tego: 

- majątek trwały 80.411.848,93 zł
- majątek obrotowy 4.711.434,25 zł

W skład majątku służącego zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków wchodzą składniki będące przedmiotem wkładu niepieniężnego Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie oraz Gmin Władysławowo, Jastarnia i Puck, bliżej opisane w Akcie Założycielskim Spółki oraz mienie wytworzone przez Spółkę w wyniku prowadzonej działalności.

MPWiK "EKOWIK" Sp.z o.o. prowadzi również eksploatację urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w oparciu o umowy dzierżawy: nr 02/2008 z dnia 11.01.2008r. zawartą z Gminą Miasta Władysławowa, z dnia 1.03.2010r. zawartą z Gminą Miasta Jastarnia oraz z dnia 13.10.2017r. zawartą z Gminą Puck.

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości, budynki, budowle oraz urządzenia służące zbiorowemu zaopatrywaniu w wodę i odbiorowi ścieków. 

W roku obrotowym 2018 Spółka zanotowała zysk netto w kwocie 1.569.658,85 
zł.

Akt Założycieski Spółki

Data stworzenia : 2013-12-12 14:26 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2013-12-12 14:26 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-28 08:25 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski