Ekowik Władysławowo

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21 ; 84-120 Władysławowo(„Spółka”).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzonego przez Spółkę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Spółka, Bank prowadzący rachunek Spółki, , organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organy ścigania i administracji skarbowej - w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie ważności zawartych umów lub przez okres, jaki Pana/Pani nieruchomość będą pozostawać przyłączone do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.