BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo („Spółka”).
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO, a także w celu realizacji umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków a także umów na dostawę towarów i usług (kontrahenci) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, oraz w celu przekazywania informacji dot. umowy dla celów ustalania opłat za odpady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO a także w celu obsługi zgłoszeń i awarii, oraz odpowiedzi na zapytania (korespondencja) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.
   
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Administratora, Bank prowadzący rachunek Spółki, organy gminy, podmioty przetwarzające z branży IT oraz  inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
   
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub 3 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zgłoszenia awarii, 2 lat od dnia przesłania korespondencji.
   
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
   
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   
 7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, lecz niezbędne do podpisania umowy lub przyjęcia zgłoszenia awarii lub przesłania korespondencji.

Klauzula informacyjna dla pracowników i kandydatów do pracy.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKOWIK” Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 21; 84-120 Władysławowo (email: ekowik@ekowik.com.pl, tel. 58 674-15-66 ).
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • zatrudniania - na podstawie Art. 6 ust.1 lit c RODO – Kodeks Pracy,
 • Art.6 ust.1.lit. f RODO – w prawnie uzasadnionych interesach administratora lub strony trzeciej jakim jest bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.
 • Art.6. ust.1 lit. a  RODO - zgoda pracownika na przetwarzanie w celu przetwarzania prywatnego numeru telefonu i adresu przy wykonywaniu pracy zdalnej,
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające.
   
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 Lat, 10 lat dla osób zatrudnionych po 1 stycznia 2019, do dnia odwołania zgody w przypadku prywatnych danych oraz do ustania celów biznesowych administratora w przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora, kandydaci do pracy - 1 rok od skończonej rekrutacji.
   
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie.
   
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Podmiot udostępniający informacje: BIP - MPWiK "EKOWIK" Sp. z o.o. Władysławowo Data stworzenia : 2018-06-07 10:01 Autor : Robert Mukowski Data publikacji : 2018-06-07 10:01 Osoba udostępniająca na stronie : Robert Mukowski Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-26 11:32 Osoba modyfikująca : Robert Mukowski